Difference between revisions of "Main Page"

From Mozilla Foundation
Jump to: navigation, search
m
m
(5 intermediate revisions by 5 users not shown)
Line 1: Line 1:
YORUMLAR<br />C&ocirc; cho con hỏi, đất dinh dưỡnf m&igrave;nh mua ở ngo&agrave;i về th&igrave; trộn ph&acirc;n g&agrave; trồng liền khỏi ủ phải kh&ocirc;ng c&ocirc;? C&ograve;n nếu con muốn ủ lu&ocirc;n cũng dc phải k ạ?<br />Trinh Nguyen4 g&uuml;n &ouml;nce<br />Trinh Nguyen2 g&uuml;n &ouml;nce<br />Trinh Nguyen Đất dinh dưỡng m&igrave;nh mua ở ngo&agrave;i về th&igrave; trộn ph&acirc;n g&agrave; trồng liền khỏi ủ cũng được , nếu c&oacute; đất dư th&igrave; ủ c&oacute; th&ecirc;m cỏ kh&ocirc; hay l&aacute; c&acirc;y kh&ocirc; cắt nhỏ tưới ẩm ẩm th&igrave; đất sẽ xốp hơn v&agrave; tốt hơn<br />Khoa Hien2 g&uuml;n &ouml;nce<br />người ta n&oacute;i than đ&aacute; ko tốtc&oacute; phải ko c&ocirc;<br />rau xanh tươi sạch vlog3 aylar &ouml;nce<br />rau xanh tươi sạch vlog C&ocirc; cũng c&oacute; xem clip người ta c&ograve;n lấy sỉ than để l&agrave;m ph&acirc;n b&oacute;n , than đ&aacute; m&igrave;nh chỉ bổ xung th&ecirc;m một &iacute;t kg c&oacute; sao đ&acirc;u<br />Khoa Hien3 aylar &ouml;nce<br />Le Minh3 aylar &ouml;nce<br />Ei cũng đang học c&aacute;ch trồng rau như Chị. Hai mẹ con thật gần gũi v&agrave; vui.<br />Le Minh3 aylar &ouml;nce<br />Le Minh3 aylar &ouml;nce<br />Khoa Hien3 aylar &ouml;nce<br />M&igrave;nh rất th&iacute;ch xem lip trồng rau của c&ocirc; lắm, rất hữu &iacute;ch<br />Ten Ho3 aylar &ouml;nce<br />Chị ơi, cho t&ocirc;i xin sđt của chị để t&ocirc;i hỏi c&aacute;c trồng rau tại nh&agrave; với!<br />Thu Tr&uacute;c Trương Thị3 aylar &ouml;nce<br />Giờ m&igrave;nh mới biết mấy con đ&oacute; c&oacute; &iacute;ch nh&igrave;n thấy mấy con đ&oacute; m&igrave;nh to&agrave;n giết 😅😅<br />Huong Tran4 aylar &ouml;nce<br />Đ&aacute;y th&ugrave;ng xốp c&oacute; cần đục lổ tho&aacute;t nước ko ạ?<br />Thanh Tuấn4 aylar &ouml;nce<br />Thanh Tuấn Đ&aacute;y th&ugrave;ng xốp c&oacute; đục lỗ hay kg đục lỗ cũng được miễn m&igrave;nh giữ cho đất v&agrave; l&aacute; c&acirc;y l&uacute;c n&agrave;o cũng ẩm l&agrave; được<br />Khoa Hien4 aylar &ouml;nce<br />Trộn l&aacute; c&acirc;y kh&ocirc; với than đ&aacute; ko cho đất thịt được ko chị<br />Ha Le4 aylar &ouml;nce<br />Than tổ ong c&oacute; thể trộn đ&aacute;t sạch v&agrave; mụn dừa v&agrave; trấu để trồng rau đc k ạ? Than tổ &ocirc;ng c&oacute; cần xử l&iacute; g&igrave; k vậy c&ocirc;<br />TR&Uacute;C H&Agrave; B&Ugrave;I4 aylar &ouml;nce<br />C&ocirc; ơi ph&acirc;n chim bồ c&acirc;u con ủ như ph&acirc;n g&agrave; để b&oacute;n rau đc ko c&ocirc;?, v&igrave; con nghe n&oacute;i ph&acirc;n chim l&agrave; c&oacute; độc b&oacute;n rau sẽ chết rau. Con hoang mang qu&aacute;, mong c&ocirc; trả lời sớm gi&uacute;p con ạ !!! Cảm ơn c&ocirc;<br />Hồng Đ&agrave;o4 aylar &ouml;nce<br />Hồng Đ&agrave;o Ph&acirc;n bồ c&acirc;u ủ cũng giống như ph&acirc;n g&agrave; , m&igrave;nh ủ ph&acirc;n bồ c&acirc;u hoai rồi mới b&oacute;n kg c&oacute; sợ g&igrave; cả chỉ sợ ph&acirc;n c&ograve;n tươi chưa ủ b&oacute;n cho rau rau sẽ h&eacute;o<br />Khoa Hien4 aylar &ouml;nce<br />Con ốc nhỏ đ&oacute; n&oacute; ăn hết sạch rau m&aacute; nh&agrave; con đ&oacute; c&ocirc; c&ocirc; thử thấy tr&ecirc;n tren dat nhiều đi c&ocirc; n&oacute; hại c&acirc;y lắm<br />Nữ Nguyễn Thị5 aylar &ouml;nce<br />Tại rau m&aacute; n&oacute; nằm sắt đất n&oacute; ăn đ&uacute;ng rồi<br />Nữ Nguyễn Thị4 aylar &ouml;nce<br />Nữ Nguyễn Thị Vườn rau nh&agrave; C&ocirc; cũng c&oacute; ốc rất nhiều nhưng ốc cũng kg c&oacute; ph&aacute; rau , xem C&ocirc; cho ốc ăn rau /watch/5ANRWCpi_VU-<br />Khoa Hien4 aylar &ouml;nce<br />sao than đ&aacute; của c&ocirc; con thấy c&ocirc; lấy ch&acirc;n đạp mạnh n&oacute; mới n&aacute;t c&ograve;n than đ&aacute; con xin ở ngo&agrave;i qu&aacute;n phở họ nấu rồi con cầm l&ecirc;n mềm n&oacute; tự n&aacute;t ra hết như vậy con ủ c&oacute; tốt k? c&ocirc;<br />Nhung Luu5 aylar &ouml;nce<br />Dạ con c&aacute;m ơn c&ocirc; đ&atilde; chia sẻ nhiều kinh nghiệm tụi học hỏi ở c&ocirc; nhiều ạ ,nh&igrave;n vườn rau của c&ocirc; c&oacute; đủ loại rau nh&igrave;n th&iacute;ch qu&aacute; a<br />Nhung Luu5 aylar &ouml;nce<br />Nhung Luu Than đ&aacute; m&igrave;nh trộn &iacute;t để sau n&agrave;y than đ&aacute; lẫn lộn trộn chung với đất v&agrave; ph&acirc;n l&aacute; c&acirc;y kh&ocirc; đ&atilde; mục n&oacute; cũng th&agrave;nh đất lu&ocirc;n , c&ograve;n than đ&aacute; mềm trộn chung ủ cũng được , mỗi lần ủ m&igrave;nh trộn một &iacute;t th&ocirc;i<br />Khoa Hien5 aylar &ouml;nce<br />C&ocirc; ơi cho con hỏi than đ&aacute; m&igrave;nh đ&atilde; nấu rồi phải k? ạ<br />Nhung Luu5 aylar &ouml;nce<br />con c&aacute;m ơn c&ocirc; vườn rau nh&agrave; c&ocirc; con th&iacute;ch qu&aacute;<br />Nhung Luu5 aylar &ouml;nce<br />Khoa Hien5 aylar &ouml;nce<br />Ai ở n&ocirc;ng th&ocirc;n lấy cũ chuối quả chuối ủ rất tốt nh&eacute;. N&oacute; l&agrave; npk hữu cơ. C&oacute; cả trung vi lượng<br />T&acirc;m Linh5 aylar &ouml;nce<br />T&igrave;nh h&igrave;nh l&agrave; v&ocirc; c&ugrave;ng sợ mấy e cuốn chiếu đỏ,đang cầu cho c&ocirc; đừng đưa l&ecirc;n. M&ocirc; phật,c&ocirc; đưa n&oacute; l&ecirc;n thiệt -.-<br />Phuong Nguyen5 aylar &ouml;nce<br />Quisinh Vuong5 aylar &ouml;nce<br />C&ocirc; ơi, than đ&aacute; n&agrave;y m&igrave;nh c&oacute; ng&acirc;m nước v&agrave;i ng&agrave;y rồi mới d&ugrave;ng kh&ocirc;ng C&ocirc;<br />Tu Nguyen5 aylar &ouml;nce<br />e cảm ơn nhen<br />Tu Nguyen5 aylar &ouml;nce<br />Tu Nguyen Than đ&aacute; n&agrave;y m&igrave;nh đập ra rồi trộn lu&ocirc;n với đất kg cần phải ng&acirc;m nước<br />Khoa Hien5 aylar &ouml;nce<br />con thay l&aacute; bằng rơm được kh&ocirc;ng c&ocirc; ? con cảm ơn nhiều ạ.<br />Xuan Nguyen5 aylar &ouml;nce<br />Xuan Nguyen5 aylar &ouml;nce<br />Xuan Nguyen Rơm m&igrave;nh cắt nhỏ ra ủ l&agrave; ok rồi<br />Khoa Hien5 aylar &ouml;nce<br />Li&ecirc;n H&agrave;5 aylar &ouml;nce<br />Xin cam ơn gđ c&ocirc;. Da chia se l&iacute;p thật hay va y nghiach&uacute;c co va gđ luon vv manh khoe<br />Phuc L&acirc;m6 aylar &ouml;nce<br />Xin cam ơn gđ c&ocirc;. Da chia se l&iacute;p thật hay va y nghiach&uacute;c co va gđ luon vv manh khoe<br />Phuc L&acirc;m6 aylar &ouml;nce<br />M&igrave;nh kh&ocirc;ng hiểu tại sao phải trộn rồi ủ như vậy để l&agrave;m g&igrave;. M&igrave;nh c&oacute; thể chỉ ủ l&aacute; c&acirc;y kh&ocirc;ng th&ocirc;i c&oacute; được kh&ocirc;ng ? Khi l&aacute; c&acirc;y hoai mục th&igrave; m&igrave;nh đem trộn với ph&acirc;n ( đ&atilde; hoai ) v&agrave; đất th&igrave; kết quả sẽ ra sao ? Nhờ Khoa Hiền chỉ gi&ugrave;m cho chỗ n&agrave;y.<br />Cam phong Nguyen6 aylar &ouml;nce<br />Cam phong Nguyen M&igrave;nh c&oacute; clip c&aacute;ch ủ l&aacute; c&acirc;y khi th&agrave;nh đất m&ugrave;n m&igrave;nh trộn chung với đất với ph&acirc;n c&aacute;ch n&agrave;y cũng giống bạn n&oacute;i /watch/ ,c&ograve;n c&aacute;ch n&agrave;y nhanh hơn m&igrave;nh ủ l&aacute; c&acirc;y ẩm ướt hơi mềm cắt nhỏ l&aacute; ra trộn với đất + ph&acirc;n g&agrave; hay ph&acirc;n b&ograve; rồi trồng rau lu&ocirc;n trong thời gian tưới rau l&aacute; c&acirc;y sẽ mục th&agrave;nh đất m&ugrave;n lu&ocirc;n , ủ nhiều c&aacute;ch kh&aacute;c nhau nhưng đất + l&aacute; c&acirc;y + ph&acirc;n m&igrave;nh l&agrave;m giống nhau th&igrave; kết quả vẫn tốt như nhau<br />Khoa Hien6 aylar &ouml;nce<br />Nh&agrave; ch&aacute;u c&oacute; c&acirc;y sấu, m&ugrave;a n&agrave;y l&aacute; rụng nhiều, liệu c&oacute; ủ đc ko ạ? C&oacute; sợ l&aacute; sấu chua v&agrave; ch&aacute;t ko ạ?<br />trang pru6 aylar &ouml;nce<br />trang pru L&aacute; kh&ocirc; n&agrave;o cũng ủ được c&oacute; l&aacute; l&agrave; ok rồi<br />Khoa Hien6 aylar &ouml;nce<br />Nh&agrave; m&igrave;nh l&aacute; tre nhiều, c&oacute; ủ đất đc ko c&ocirc; ?<br />BẾN TRE LAI6 aylar &ouml;nce<br />BẾN TRE LAI L&aacute; tre m&igrave;nh ủ chung với đất cũng được l&aacute; cắt nhỏ ra đất tưới nước cho ẩm , l&aacute; tre n&agrave;y m&igrave;nh phủ l&ecirc;n tr&ecirc;n lớp mặt giữ ẩm cho đất cũng như rơm<br />Khoa Hien6 aylar &ouml;nce<br />C&aacute;m ơn !mẹ hiền,con ngoan thật ngưỡng mộvideo rất hữu &iacute;ch ngắn gọn,thiết thực<br />Tấn Ho&agrave;ng6 aylar &ouml;nce<br />Ốc s&ecirc;n ăn đọt non, 1 đ&ecirc;m s&aacute;ng ra ko c&ograve;n l&aacute; non<br />mai nguyen thi huynh6 aylar &ouml;nce<br />Em co day dau day muop than da ma khg co dat thit u duoc khg chi ma bao nhieu ngay sai duoc em cam on nhieu<br />Tuyến Minh6 aylar &ouml;nce<br />Lam z bon phan cho cay an tr&aacute;i Thay phan hữu cơ vi sinh dc ko ay<br />Thiện Nguyễn7 aylar &ouml;nce<br />Thiện Nguyễn M&igrave;nh ủ đất như vầy l&agrave; để trồng rau th&ocirc;i ạ<br />Khoa Hien7 aylar &ouml;nce<br />E ko c&oacute; l&aacute; em ủ rau đc kh&ocirc;ng anh khoa hiền<br />nguyen anh7 aylar &ouml;nce<br />nguyen anh L&aacute; rau m&igrave;nh ủ l&agrave;m ph&acirc;n th&ocirc;i c&ograve;n ủ chung với đất l&aacute; rau ra nước l&agrave;m đất nh&atilde;o nhoẹt<br />Khoa Hien7 aylar &ouml;nce<br />Hi C&ocirc;, con coi mấy c&aacute;i clip ủ ph&acirc;n g&agrave;, l&aacute; c&acirc;y kh&ocirc;, v&agrave; cỏ th&igrave; con mới biết sử dụng n&oacute;, chứ l&uacute;c trước l&agrave; con bỏ hết. [https://diachishophoa.com/bo-hoa-hong-10-bong-bo-hoa-hoan-hao-bv698.htm b&oacute; hoa hồng 10 b&ocirc;ng] ơn C&ocirc; v&agrave; Khoa đ&atilde; l&agrave;m những c&aacute;i clip như vậy để con thấy học hỏi th&ecirc;m.<br />Toan Nguyen7 aylar &ouml;nce<br />hue nguyen7 aylar &ouml;nce<br />hue nguyen7 aylar &ouml;nce<br />hue nguyen L&aacute; c&acirc;y n&agrave;o cũng ủ được những loại l&aacute; mỏng m&igrave;nh ủ n&oacute; mau hơn c&ograve;n c&oacute; loại l&aacute; c&acirc;y d&agrave;y th&igrave; ủ thời gian n&oacute; l&acirc;u mềm hơn nhưng l&aacute; l&uacute;c n&agrave;o cũng phải ẩm nếu kg ẩm th&igrave; l&aacute; sẽ c&ograve;n y nguy&ecirc;n<br />Khoa Hien7 aylar &ouml;nce<br />Mẹ con khoa ơi, c&agrave;nh mướp cắt ngắn rồi c&oacute; phải phơi kh&ocirc; rồi mới &uacute;t kh&ocirc;ng. Sỉ than c&oacute; t&aacute;c dụng g&igrave; cho đất.<br />Hồng Nguyễn7 aylar &ouml;nce<br />Hồng Nguyễn Dạ mấy d&acirc;y mướp vừa h&eacute;o v&agrave;ng cắt nhỏ ủ ẩm ướt n&oacute; mau r&atilde; hơn trộn chung với đất , v&igrave; nh&agrave; con &iacute;t đất n&ecirc;n mỗi lần ủ như vậy cho th&ecirc;m một cục sỉ than ủ chung để tăng th&ecirc;m đất<br />Khoa Hien7 aylar &ouml;nce<br />M&igrave;nh tưởng con gi&aacute;n đất ăn tr&ugrave;n. Đợt nu&ocirc;i tr&ugrave;n quế, mở ra thấy n&oacute; m&igrave;nh bắt giết hết hix hix<br />NGOC LUU VO THI8 aylar &ouml;nce<br />Hay lắm ạ<br />T&ugrave;ng domino Phạm9 aylar &ouml;nce<br />C đi lấy đất thấy c&aacute;i con s&ugrave;ng th&acirc;n trắng mập, n&oacute; d&ugrave;i trong đất &aacute;. C lấy đem về bỏ v&ocirc; đất trồng rau nghỉ chắc n&oacute; cũng c&oacute; lợi..<br />阮氏霜9 aylar &ouml;nce<br />阮氏霜 Dạ Chị ơi mấy con s&ugrave;ng trắng mập đ&oacute; ở trong đất n&oacute; sẽ cắn ph&aacute; những gốc c&acirc;y rau , gốc bầu b&iacute; , mướp , Chị cho n&oacute; v&agrave;o th&ugrave;ng nước l&acirc;u ng&agrave;y m&uacute;c nước đ&oacute; tưới rau lu&ocirc;n<br />Khoa Hien9 aylar &ouml;nce<br />c&ocirc; ơi, cho ch&aacute;u hỏi, c&ocirc; ủ đất với l&aacute; c&acirc;y, ph&acirc;n g&agrave;, than đ&aacute; trong mấy th&aacute;ng? sau mấy th&aacute;ng th&igrave; d&ugrave;ng được để trồng rau? ch&aacute;u cảm ơn c&ocirc;.<br />halinh nguyen9 aylar &ouml;nce<br />halinh nguyen C&ograve;n t&ugrave;y theo l&aacute; mỏng hay d&agrave;y những l&aacute; bầu b&iacute; , mướp , l&aacute; khế , cắt nhỏ ra ủ ẩm rất mau , hơn một th&aacute;ng l&agrave; m&igrave;nh trồng được d&ugrave; l&aacute; chưa mục ra<br />Khoa Hien9 aylar &ouml;nce<br />Đata n&agrave;y m&igrave;nh ko ủ trồng lun dc ko ạ<br />nguyen anh10 aylar &ouml;nce<br />Cảm ơn chị rất nhiều...<br />Trần Quốc Đạt10 aylar &ouml;nce<br />Chị ơi, đất c&oacute; nhiều giun n&oacute; c&oacute; ăn mất rễ c&acirc;y của m&igrave;nh kh&ocirc;ng?<br />Thi Hong Ving Nguyen10 aylar &ouml;nce<br />Thi Hong Ving Nguyen Mấy con giun n&oacute; l&agrave;m cho đất m&igrave;nh tơi xốp , giun kg c&oacute; ăn rễ c&acirc;y của m&igrave;nh<br />Khoa Hien10 aylar &ouml;nce<br />Kh&ocirc;ng c&oacute; đất b&ugrave;n vậy thay đất sạch mua ngo&agrave;i tiệm c&acirc;y cảnh dc kh&ocirc;ng c&ocirc;<br />Ha Nguyen10 aylar &ouml;nce<br />@Khoa Hien anh cho em hỏi mua đất dinh dưỡng ngo&agrave;i tiệm c&acirc;y cảnh về l&agrave; m&igrave;nh về trồng c&acirc;y lu&ocirc;n khỏi phải kiếm l&aacute; c&acirc;y ph&acirc;n ủ 1 th&aacute;ng rồi mới trồng phải kh&ocirc;ng anh?<br />Trinh Nguyen7 g&uuml;n &ouml;nce<br />Ha Nguyen Mua đất sạch ngo&agrave;i tiệm l&agrave; qu&aacute; ok rồi nhưng tốn tiền nhiều qu&aacute;<br />Khoa Hien10 aylar &ouml;nce<br />c&ocirc; n&oacute;i sai rồi ạ, cuốn chiếu, s&ecirc;n con v&agrave; gi&aacute;n khả năng c&agrave;y đất k&eacute;m, cũng ăn l&aacute; mục. Nhưng khi c&oacute; rễ non hoặc l&aacute; non cũng leo l&ecirc;n ăn, nhất l&agrave; khi số lượng tăng l&ecirc;n t&agrave;n ph&aacute; c&agrave;ng mạnh. Tốt đất m&agrave; &iacute;t g&acirc;y hại chỉ c&oacute; giun v&agrave; hệ vi sinh vật th&ocirc;i ạ, tuy vậy vẫn c&oacute; 1 số vi sinh vật g&acirc;y hại thối nhũn nấm mốc.<br />Nam Nguyen10 aylar &ouml;nce<br />ủ như thế n&agrave;y th&igrave; thời gian gian bao l&acirc;u th&igrave; d&ugrave;ng được c&ocirc;,m&agrave; ủ như n&agrave;y or ủ m&igrave;nh ph&acirc;n g&agrave; k ch&aacute;u trộn với đất trồng hoa hồng( c&acirc;y nhỏ) trong chậu dc k c&ocirc;, ch&aacute;u cảm ơn.<br />Hương Vị Hoa Hồng10 aylar &ouml;nce<br />Th&agrave;nh Duy Nếu ủ l&aacute; kh&ocirc; như l&aacute; khế , me , l&aacute; sung c&aacute;c loại l&aacute; mềm mỏng ủ hơn một th&aacute;ng l&agrave; m&igrave;nh trồng rau được rồi c&oacute; những l&aacute; lớn d&agrave;y m&igrave;nh phải cắt nhỏ ra ủ l&aacute; l&uacute;c n&agrave;o cũng ẩm thời gian ủ sẽ l&acirc;u hơn l&aacute; mỏng ,đất ủ n&agrave;y để trồng rau C&ocirc; chưa c&oacute; trồng hoa hồng n&ecirc;n kg biết n&oacute; c&oacute; hợp trồng hoa hay kg<br />Khoa Hien10 aylar &ouml;nce<br />B&iacute; Mật11 aylar &ouml;nce<br />qu&aacute; hay rồi! nghe lại 3-4 lần rồi. Nghe c&ocirc; n&oacute;i xả stress gh&ecirc;.<br />Van Le11 aylar &ouml;nce<br />diện trần11 aylar &ouml;nce<br />&Yacute; m&igrave;nh hỏi l&agrave; theo kinh nghiệm của bạn th&igrave; trong clip n&agrave;y khi trộn c&aacute;c thứ lại xong rưới nước cho ẩm rồi cho v&agrave;o th&ugrave;ng xốp ủ 1 th&aacute;ng , th&igrave; trong thời gian đ&oacute; m&igrave;nh c&oacute; mở ra thăm chừng hay tưới nước th&ecirc;m ko ? Bạn cho m&igrave;nh biết nh&eacute; v&igrave; m&igrave;nh rất m&ecirc; c&aacute;i đất ủ tơi xốp trong th&ugrave;ng nhỏ bạn đổ ra đ&oacute; C&aacute;m ơn bạn nhiều !<br />Huong Nguyen Ngoc11 aylar &ouml;nce<br />Huong Nguyen Ngoc trong thời gian ủ đất đ&oacute; m&igrave;nh mở ra thăm chừng nếu đất kh&ocirc; phải tưới th&ecirc;m nước cho ướt th&igrave; l&aacute; mới mau mục<br />Khoa Hien11 aylar &ouml;nce<br />M&igrave;nh thấy khi đổ v&agrave;o th&ugrave;ng bắt đầu ủ đất kh&ocirc; ẩm , vậy bạn cho m&igrave;nh hỏi cứ đậy k&iacute;n để vậy 1 th&aacute;ng ko cần bổ sung nước lần n&agrave;o nữa m&agrave; n&oacute; cũng sẽ được th&agrave;nh phẩm tơi xốp ẩm ướt như đất trong th&ugrave;ng ủ nhỏ hả bạn ? C&aacute;m ơn bạn nhiều !<br />Huong Nguyen Ngoc11 aylar &ouml;nce<br />Huong Nguyen Ngoc Bạn ủ l&aacute; c&acirc;y kh&ocirc; như l&aacute; khế , l&aacute; tre , cỏ kh&ocirc; cắt nhỏ ra n&oacute; mới mau hoai mục c&oacute; nhiều loại l&aacute; d&agrave;y qu&aacute; ủ n&oacute; rất l&acirc;u , trong qu&aacute; tr&igrave;nh ủ đất l&uacute;c n&agrave;o đất cũng phải ẩm ướt bạn đừng để đất kh&ocirc; ,đất trong th&ugrave;ng xốp đ&oacute; chỉ l&agrave; một th&ugrave;ng nhỏ th&ocirc;i to&agrave;n bộ đất trồng rau nh&agrave; m&igrave;nh đều ủ rất tơi xốp<br />Khoa Hien11 aylar &ouml;nce<br />c&ocirc; cho con hỏi.khi m&igrave;nh ủ đem đất di trồng.co tr&ugrave;ng trong đất ủ.minh c&oacute; bắt tr&ugrave;ng ra ko hay để tr&ugrave;ng trong đất minh trồng luon zay c&ocirc;<br />Phuong Anh11 aylar &ouml;nce<br />@Khoa Hien dạ.con cảm ơn.con chuc c&ocirc; v&agrave; con c&ocirc; that nhiều sức khỏe nha<br />Phuong Anh11 aylar &ouml;nce<br />Phuong Anh M&igrave;nh cứ để tr&ugrave;ng trong đất rồi trồng rau lu&ocirc;n tr&ugrave;ng sẽ tự sinh sản<br />Khoa Hien11 aylar &ouml;nce<br />Khi m&igrave;nh ủ xong một thời gian ,đất đ&atilde; sử dụng được th&igrave; m&igrave;nh c&oacute; thể d&ugrave;ng đất trồng rau trực tiếp hay l&agrave; trộn th&ecirc;m g&igrave; nữa kh&ocirc;ng v c&ocirc;<br />Sương Nguyễn11 aylar &ouml;nce<br />Sương Nguyễn11 aylar &ouml;nce<br />Sương Nguyễn Khi m&igrave;nh ủ xong một thời gian đất n&agrave;y m&igrave;nh trộn 4 phần đất + 1 phần ph&acirc;n l&agrave; trồng rau<br />Khoa Hien11 aylar &ouml;nce<br /><br /><br />C&ocirc; ơi cho con hỏi l&aacute; tr&agrave;m với l&aacute; bạch đ&agrave;n c&oacute; ủ đc k c&ocirc;<br />Nhung Hồng11 aylar &ouml;nce<br />than đ&aacute; của c&ocirc; sao thấy cứng ,con xin than đ&aacute; ở qu&aacute;n phở họ nấu rồi con xin về m&agrave; sao con cầm 1 c&aacute;i l&agrave; n&oacute; mềm rả ra hết con thấy c&ocirc; lấy ch&acirc;n đạp mạnh n&oacute; mới n&aacute;t ra,than đ&aacute; của con như vậy ủ c&oacute; tốt k? c&ocirc;<br />Nhung Luu5 aylar &ouml;nce<br />@Khoa Hien sao con nghe họ n&oacute;i l&aacute; c&oacute; tinh dầu l&agrave; k n&ecirc;n ủ ạ<br />Nhung Hồng11 aylar &ouml;nce<br />Nhung Hồng L&aacute; tr&agrave;m với l&aacute; bạch đ&agrave;n kh&ocirc; đều ủ được<br />Khoa Hien11 aylar &ouml;nce<br />Nh&agrave; mih bu&ocirc;n g&agrave; thả vườn d&iacute;nh c&aacute;t trộn được ko ạ<br />Ming Woong11 aylar &ouml;nce<br />murad TV Được đ&oacute; bạn d&iacute;nh c&aacute;t cũng đ&acirc;u c&oacute; sao d&ugrave; sao m&igrave;nh cũng trộn với đất m&agrave;<br />Khoa Hien11 aylar &ouml;nce<br />tủn mốm11 aylar &ouml;nce<br />tủn mốm Nếu em c&oacute; đất nhiều th&igrave; kg cần than<br />Khoa Hien11 aylar &ouml;nce<br />V&igrave; con c&oacute; bỏ th&ecirc;m &iacute;t đất trong đ&oacute; c&oacute; v&agrave;i con tr&ugrave;ng khi con trộn c&aacute;c thư như con đ&atilde; n&oacute;i b&ecirc;n dưới.... Vậy n&oacute; c&oacute; chết ko c&ocirc;? Cam ơn c&ocirc; nhiều<br />Duy Huỳnh NgọcYıl &ouml;nce<br />Duy Huỳnh Ngọc Nếu con ủ đất + l&aacute; c&acirc;y kh&ocirc; + ph&acirc;n g&agrave; ủ hoai , đất hơi ẩm th&igrave; tr&ugrave;ng kg bao giờ chết m&agrave; tr&ugrave;ng gặp ph&acirc;n g&agrave; ủ hoai một thời gian n&oacute; sẽ sinh sản th&ecirc;m<br />Khoa HienYıl &ouml;nce<br />Ni l&ocirc;ng b&iacute; hơi tr&ugrave;ng co chết ko c&ocirc;? C&ocirc;cho con biết nh&eacute; c&ocirc;, ,!<br />Duy Huỳnh NgọcYıl &ouml;nce<br />C&ocirc; ơi con trộn bả c&agrave; ph&ecirc; với l&aacute; kh&ocirc;+ph&acirc;n g&agrave; đ&atilde; ước 10 ngayf rồi+ th&ecirc;m trấu nũa nhưng chưa c&oacute; đất đất ngoai vườn con nhi&ecirc;u lắm sau nầy ủ xong m&igrave;nh tr&ocirc;n v&ocirc; trồng được ko c&ocirc;?.. Bởi l&yacute;do con ko trộn v&ocirc; v&igrave; bả c&agrave; ph&ecirc; con rất nhiều.. M&igrave;nh bỏ v&agrave;obao h&igrave;nh dạng bao ph&acirc;n ny l&ocirc;ng rất k&iacute;n chứko như ny l&ocirc;ng đen của c&ocirc;. vậy xin hỏi được ko c&ocirc; L&agrave;m ơn n&oacute;i chi ti&ecirc;t cụ th&ecirc; cho con biết gấp nh&eacute; con rất,rất cam ơn c&ocirc; nhi&ecirc;u<br />Duy Huỳnh NgọcYıl &ouml;nce<br />Duy Huỳnh NgọcYıl &ouml;nce<br />Duy Huỳnh Ngọc bả c&agrave; ph&ecirc; với l&aacute; kh&ocirc;+ph&acirc;n g&agrave; rồi+ th&ecirc;m trấu sau nầy ủ xong m&igrave;nh tr&ocirc;n đất v&ocirc; trồng l&agrave; ok rồi , dạng bao ph&acirc;n ny l&ocirc;ng rất k&iacute;n ủ l&agrave; qu&aacute; ngon rồi c&ograve;n C&ocirc; th&igrave; kg c&oacute; bao ph&acirc;n ny l&ocirc;ng ,<br />Khoa HienYıl &ouml;nce<br />Tro củi l&ograve; đ&oacute; c&oacute; tốt ko c&ocirc; ?v&agrave; co lam đat s tơi xốt ko hả c&ocirc;?..<br />Duy Huỳnh NgọcYıl &ouml;nce<br />M&igrave;nh trộn tro củi v&agrave;o đất cũng c&oacute; tốt hơn<br />Phuong Do10 aylar &ouml;nce<br />M&igrave;nh trộn tro củi v&agrave;o đất cũng c&oacute; tốt hơn<br />Phuong Do10 aylar &ouml;nce<br />Duy Huỳnh Ngọc Đất muốn tơi xốp m&igrave;nh phải ủ đất với cỏ kh&ocirc; +l&aacute; c&acirc;y kh&ocirc; hay những d&acirc;y bầu ,b&iacute; , mướp , dưa leo , m&agrave; m&igrave;nh đ&atilde; thu hoạch xong cắt nhỏ ra rồi ủ những thứ n&agrave;y một thời gian n&oacute; sẽ th&agrave;nh đất m&ugrave;n rất tơi xốp<br />Khoa HienYıl &ouml;nce<br />C&ocirc; ơi m&igrave;nh d&ugrave;ng củi đốt l&ograve; th&agrave;nh tro rồi c&oacute; thể trồng lu&ocirc;n hay l&agrave; ủ th&ecirc;m với c&aacute;c gi&aacute; thểnhuw ca ph&ecirc;+ m&ugrave;n cưa trấu Cho con biết với c&ocirc; nh&eacute;<br />Duy Huỳnh NgọcYıl &ouml;nce<br />Duy Huỳnh Ngọc Tro củi đốt l&ograve; b&oacute;n cho c&acirc;y cũng tốt lắm nhưng kg thể b&oacute;n cho rau liền v&igrave; tro củi c&ograve;n mới b&oacute;n cho rau v&agrave; c&acirc;y sẽ bị nhủn gốc , m&igrave;nh n&ecirc;n ủ chung th&ecirc;m m&ugrave;n cưa , trấu , một thời gian mới sử dụng được<br />Khoa HienYıl &ouml;nce<br />C&ocirc; bỏ. Tr&ugrave;ng v&agrave;o trong bịt đen ni l&ocirc;ng ủ với đất ,r&aacute;t..tr&ugrave;ng c&oacute; chết ko c&ocirc; cho hiểu với c&ocirc; nh&eacute; cam ơn c&ocirc; rất nhiều<br />Duy Huỳnh NgọcYıl &ouml;nce<br />Thấy c&ocirc; ko đậy nawp th&ugrave;ng xốp đậy c&aacute;i bao củn được hả c&ocirc; cho con biết với Cam ơn cco nhiều<br />Duy Huỳnh NgọcYıl &ouml;nce<br />Duy Huỳnh Ngọc Đậy bằng c&aacute;i g&igrave; cũng được miễn sao m&igrave;nh giữ ẩm cho đất l&agrave; được rồi<br />Khoa HienYıl &ouml;nce<br />Duy Huỳnh NgọcYıl &ouml;nce<br />Sonraki<br />Khoa Hien<br />g&ouml;r&uuml;n&uuml;mler 21<br />Khoa Hien<br />g&ouml;r&uuml;n&uuml;mler 137<br />g&ouml;r&uuml;n&uuml;mler 292<br />g&ouml;r&uuml;n&uuml;mler 1<br />g&ouml;r&uuml;n&uuml;mler 101<br />g&ouml;r&uuml;n&uuml;mler 164<br />g&ouml;r&uuml;n&uuml;mler 9<br />Trần Đăng<br />g&ouml;r&uuml;n&uuml;mler 11<br />g&ouml;r&uuml;n&uuml;mler 66<br />g&ouml;r&uuml;n&uuml;mler 10<br />
+
<h1>Sugest&otilde;es Pra Decora&ccedil;&atilde;o De Lavabo</h1><br /><br /><p>A sala de estar tem piso de porcelanato. O ferro pintado de preto aparece pela escada e nos m&oacute;dulos da cozinha. Ao fundo, atr&aacute;s da porta espelhada, h&aacute; um lavabo. Tamanho nunca foi dificuldade por esse d&uacute;plex de 138 m&sup2;, localizado em Tel Aviv. “A d&uacute;vida era o mal aproveitamento do espa&ccedil;o, que deixava o apartamento compartimentado e escuro para desgosto do casal de moradores”, conta o arquiteto Kfir Galatia-Azulay, do escrit&oacute;rio israelense K.O.T.</p><br /><br /><p>Ao longo da reforma de 11 meses, ele derrubou as paredes do piso inferior para absorver sala e cozinha. No espa&ccedil;o, ergueu o que chamou de “fun-ctional box”, brincadeira em ingl&ecirc;s com as frases interessante e funcional: trata-se da caixa que abriga arm&aacute;rios e tamb&eacute;m delimita a su&iacute;te principal. L&acirc;minas de bambu cobrem a divis&oacute;ria multi&uacute;so, estruturada em perfis de alum&iacute;nio - aparentes somente perto do teto e do piso. L&aacute; dentro, no verso, esconde-se o quarto de casal, cercado de arm&aacute;rios e equipado com teu respectivo banheiro.</p><br /><br /><p>A &Aacute;rea Social (estar, jantar hall e lavabo), assinada por Daniele Viesser Valente, tem como base decorativa as madeiras, e tamb&eacute;m tons amarronzados e crus. A 20&ordf; Moradia Cor PR fica em cartaz at&eacute; 15 de setembro de 2013, pela Sede Social Uni&atilde;o Juventus (rua Jos&eacute; Izidoro Biazetto, n&ordm; 1.000), em Curitiba. [http://classifiedsadsnow.online/profile.php?section=personality&amp;id=2136814 Comemora&ccedil;&atilde;o Da Patrulha Canina: Ideias Criativas E Econ&ocirc;micas!] todos os espa&ccedil;os da &aacute;rea social integrados, a gra&ccedil;a da arquitetura da d&eacute;cada de 1970 sobressai. A p&aacute;tina branca aplicada sobre as tesouras aparentes e no forro de madeira real&ccedil;am o p&eacute;-justo alto e d&atilde;o destaque &agrave; escada em madeira escura.</p><br /><br /><p>A sofistica&ccedil;&atilde;o da sala de estar, interligada &agrave;s salas de jantar e de tv, fica por conta da mesa de centro revestida com espelho, do tapete Ziegler paquistan&ecirc;s e das poltronas pretas de policarbonato. Para combinar com o local em tons de cinza pela Casa Cor 2013, a lareira em a&ccedil;o carbono Girolar - Mil&atilde;o, da Largrill, escolhida pela arquiteta Brunete Fraccaroli, foi pintada. A varanda (50 m&sup2;) transformou-se em um espa&ccedil;o de conviv&ecirc;ncia sofisticado e aconchegante ao ser decorado por Karina Affonso. No lugar foi instalada a lareira a g&aacute;s da Construflama (ao centro), acoplada ao nicho de m&aacute;rmore travertino navona, da Mont Blanc.</p><br /><br /><p>O destaque deste home theater (sessenta e dois m&sup2;), constru&iacute;do pelo arquiteto Jos&eacute; Ricardo Basiches, &eacute; o m&oacute;vel laqueado que integra todas as necessidades do espa&ccedil;o e adiciona a lareira a g&aacute;s, embutida no rasgo aparente, revestido com m&aacute;rmore travertino romano bruto. O destaque nesse home theater (sessenta e dois m&sup2;), fabricado pelo arquiteto Jos&eacute; Ricardo Basiches, &eacute; o m&oacute;vel laqueado que integra todas as necessidades do espa&ccedil;o e acrescenta a lareira a g&aacute;s, embutida no rasgo aparente, revestido com m&aacute;rmore travertino romano bruto. Esta lareira a g&aacute;s foi acoplada &agrave; bancada em m&aacute;rmore n&aacute;car, que tamb&eacute;m reveste a parede e apresenta unidade ao ambiente com inspira&ccedil;&atilde;o &eacute;tnica e tons neutros.</p><br /><br /><br /><br /><p>A lareira em vidro e a&ccedil;o &eacute; o centro do projeto das arquitetas Adriana Agostinho e Claudia Schneider. Apoiado na apoio de madeira de demoli&ccedil;&atilde;o, o equipamento da Artfire &eacute; cercado por quatro mesas espelhadas e funciona a base de &aacute;lcool et&iacute;lico. Coberto pelo pergolado, este recinto (18,cinquenta m&sup2;) de descanso com lareira foi idealizado pelo arquiteto paisagista Ronaldo Kurita e atende a uma vila, sendo um ref&uacute;gio pros moradores.</p><br /><br /><p>O bloco [http://www.avanzaxenia.org/member.php?action=profile&amp;uid=224211 Ap&oacute;s 5 Anos De Portas Fechadas] , enorme e maci&ccedil;o, tem nicho projetado sobretudo para embutir a lareira ecol&oacute;gica da Artfire. Para aquecer esta &aacute;rea de estar, o arquiteto Fernando Schwertner apostou pela pira que funciona com fluido pra biolareira. Assinada pela arquiteta Cristina Menezes, a reforma desta sala (37,50 m&sup2;) repaginou a lareira a lenha (&agrave; dir.), no entanto aproveitou a chamin&eacute; pr&eacute;-existente.</p><br /><br /><p>A solu&ccedil;&atilde;o foi reduzir as laterais do equipamento e substitu&iacute;-las por vidro, escondendo a estrutura do duto com caixa de madeira, de forma a ver de perto os lambris do forro. Na reforma pilotada por Tania Bertolucci, a lareira pr&eacute;-existente no estar (52 m&sup2;) ganhou revestimento em m&aacute;rmore botticcino e pain&eacute;is em laca pra ganhar a Televis&atilde;o.</p><br /><br /><ul> <br />  <br /> <br /> <br /> <li>Grelha de ferro para bifes</li> <br />  <br />  <br />  <br /> <li>6 &quot;Salvando Patrick Bubley&quot;</li> <br />  <br />  <br /> <br /> <li>Fa&ccedil;a um invent&aacute;rio</li> <br />  <br />  <br /> <br /> <li>29/5/2012 -</li> <br />  <br /> <br />  <br /> <li>quinze ml de xarope de laranjeira</li> <br />  <br />  <br />  <br /> <li>127 O postagem Arte pela Idade do Bronze em Portugal foi apresentado para exclus&atilde;o</li> <br />  <br />  <br />  <br /> <li>Claro e aconchegante</li><br />  <br /> <br /> <br /></ul><br /><br /><p>Os outros equipamentos foram acomodados no balc&atilde;o com portas ripadas, acess&iacute;veis por controle remoto. O projeto construiu assim como o nicho para a lenha e um degrau de m&aacute;rmore pra proteger o piso. [http://test.fkk-clan.de/member.php?action=profile&amp;uid=264298 Reforma Da Ponte Herc&iacute;lio Ilumina&ccedil;&atilde;o Em Florian&oacute;polis Fornece Come&ccedil;o A Nova Etapa] , a sala de lareira, projetada na arquiteta Patr&iacute;cia Magalh&atilde;es, foi equipada com sistema tradicional a lenha. [http://www.facebook-danger.fr/userinfo.php?uid=2151286 Preciso Acrescentar Minha Moradia. Qual O modo certo De Fazer Isso?] constru&ccedil;&atilde;o, foi utilizado o kit-pronto da Construflama.</p><br /><br /><p>Executada em alvenaria e revestida por pedras, esta lareira a lenha (ao centro) &eacute; o item principal do living desta moradia de campo, desta maneira o arquiteto Maur&iacute;cio Karam criou um volume imponente e vistoso. A arquiteta Cristina Menezes atendeu ao desejo dos compradores em ter uma &quot;moradia com cara de resid&ecirc;ncia&quot; ao fazer espa&ccedil;os mais convencionais e incluiur uma lareira na sala (34,cinquenta m&sup2;). O equipamento se fazia necess&aacute;rio, dado que a resid&ecirc;ncia est&aacute; localizada em uma localidade de clima ameno e exigia aquecimento nos dias mais frios.</p><br />

Revision as of 01:05, 16 November 2019

Sugestões Pra Decoração De LavaboA sala de estar tem piso de porcelanato. O ferro pintado de preto aparece pela escada e nos módulos da cozinha. Ao fundo, atrás da porta espelhada, há um lavabo. Tamanho nunca foi dificuldade por esse dúplex de 138 m², localizado em Tel Aviv. “A dúvida era o mal aproveitamento do espaço, que deixava o apartamento compartimentado e escuro para desgosto do casal de moradores”, conta o arquiteto Kfir Galatia-Azulay, do escritório israelense K.O.T.Ao longo da reforma de 11 meses, ele derrubou as paredes do piso inferior para absorver sala e cozinha. No espaço, ergueu o que chamou de “fun-ctional box”, brincadeira em inglês com as frases interessante e funcional: trata-se da caixa que abriga armários e também delimita a suíte principal. Lâminas de bambu cobrem a divisória multiúso, estruturada em perfis de alumínio - aparentes somente perto do teto e do piso. Lá dentro, no verso, esconde-se o quarto de casal, cercado de armários e equipado com teu respectivo banheiro.A Área Social (estar, jantar hall e lavabo), assinada por Daniele Viesser Valente, tem como base decorativa as madeiras, e também tons amarronzados e crus. A 20ª Moradia Cor PR fica em cartaz até 15 de setembro de 2013, pela Sede Social União Juventus (rua José Izidoro Biazetto, nº 1.000), em Curitiba. Comemoração Da Patrulha Canina: Ideias Criativas E Econômicas! todos os espaços da área social integrados, a graça da arquitetura da década de 1970 sobressai. A pátina branca aplicada sobre as tesouras aparentes e no forro de madeira realçam o pé-justo alto e dão destaque à escada em madeira escura.A sofisticação da sala de estar, interligada às salas de jantar e de tv, fica por conta da mesa de centro revestida com espelho, do tapete Ziegler paquistanês e das poltronas pretas de policarbonato. Para combinar com o local em tons de cinza pela Casa Cor 2013, a lareira em aço carbono Girolar - Milão, da Largrill, escolhida pela arquiteta Brunete Fraccaroli, foi pintada. A varanda (50 m²) transformou-se em um espaço de convivência sofisticado e aconchegante ao ser decorado por Karina Affonso. No lugar foi instalada a lareira a gás da Construflama (ao centro), acoplada ao nicho de mármore travertino navona, da Mont Blanc.O destaque deste home theater (sessenta e dois m²), construído pelo arquiteto José Ricardo Basiches, é o móvel laqueado que integra todas as necessidades do espaço e adiciona a lareira a gás, embutida no rasgo aparente, revestido com mármore travertino romano bruto. O destaque nesse home theater (sessenta e dois m²), fabricado pelo arquiteto José Ricardo Basiches, é o móvel laqueado que integra todas as necessidades do espaço e acrescenta a lareira a gás, embutida no rasgo aparente, revestido com mármore travertino romano bruto. Esta lareira a gás foi acoplada à bancada em mármore nácar, que também reveste a parede e apresenta unidade ao ambiente com inspiração étnica e tons neutros.

A lareira em vidro e aço é o centro do projeto das arquitetas Adriana Agostinho e Claudia Schneider. Apoiado na apoio de madeira de demolição, o equipamento da Artfire é cercado por quatro mesas espelhadas e funciona a base de álcool etílico. Coberto pelo pergolado, este recinto (18,cinquenta m²) de descanso com lareira foi idealizado pelo arquiteto paisagista Ronaldo Kurita e atende a uma vila, sendo um refúgio pros moradores.O bloco Após 5 Anos De Portas Fechadas , enorme e maciço, tem nicho projetado sobretudo para embutir a lareira ecológica da Artfire. Para aquecer esta área de estar, o arquiteto Fernando Schwertner apostou pela pira que funciona com fluido pra biolareira. Assinada pela arquiteta Cristina Menezes, a reforma desta sala (37,50 m²) repaginou a lareira a lenha (à dir.), no entanto aproveitou a chaminé pré-existente.A solução foi reduzir as laterais do equipamento e substituí-las por vidro, escondendo a estrutura do duto com caixa de madeira, de forma a ver de perto os lambris do forro. Na reforma pilotada por Tania Bertolucci, a lareira pré-existente no estar (52 m²) ganhou revestimento em mármore botticcino e painéis em laca pra ganhar a Televisão.  • Grelha de ferro para bifes
  • 6 "Salvando Patrick Bubley"
  • Faça um inventário
  • 29/5/2012 -
  • quinze ml de xarope de laranjeira
  • 127 O postagem Arte pela Idade do Bronze em Portugal foi apresentado para exclusão
  • Claro e aconchegante


Os outros equipamentos foram acomodados no balcão com portas ripadas, acessíveis por controle remoto. O projeto construiu assim como o nicho para a lenha e um degrau de mármore pra proteger o piso. Reforma Da Ponte Hercílio Iluminação Em Florianópolis Fornece Começo A Nova Etapa , a sala de lareira, projetada na arquiteta Patrícia Magalhães, foi equipada com sistema tradicional a lenha. Preciso Acrescentar Minha Moradia. Qual O modo certo De Fazer Isso? construção, foi utilizado o kit-pronto da Construflama.Executada em alvenaria e revestida por pedras, esta lareira a lenha (ao centro) é o item principal do living desta moradia de campo, desta maneira o arquiteto Maurício Karam criou um volume imponente e vistoso. A arquiteta Cristina Menezes atendeu ao desejo dos compradores em ter uma "moradia com cara de residência" ao fazer espaços mais convencionais e incluiur uma lareira na sala (34,cinquenta m²). O equipamento se fazia necessário, dado que a residência está localizada em uma localidade de clima ameno e exigia aquecimento nos dias mais frios.