Difference between revisions of "Main Page"

From Mozilla Foundation
Jump to: navigation, search
m
m
Line 1: Line 1:
YORUMLAR<br />C&ocirc; cho con hỏi, đất dinh dưỡnf m&igrave;nh mua ở ngo&agrave;i về th&igrave; trộn ph&acirc;n g&agrave; trồng liền khỏi ủ phải kh&ocirc;ng c&ocirc;? C&ograve;n nếu con muốn ủ lu&ocirc;n cũng dc phải k ạ?<br />Trinh Nguyen4 g&uuml;n &ouml;nce<br />Trinh Nguyen2 g&uuml;n &ouml;nce<br />Trinh Nguyen Đất dinh dưỡng m&igrave;nh mua ở ngo&agrave;i về th&igrave; trộn ph&acirc;n g&agrave; trồng liền khỏi ủ cũng được , nếu c&oacute; đất dư th&igrave; ủ c&oacute; th&ecirc;m cỏ kh&ocirc; hay l&aacute; c&acirc;y kh&ocirc; cắt nhỏ tưới ẩm ẩm th&igrave; đất sẽ xốp hơn v&agrave; tốt hơn<br />Khoa Hien2 g&uuml;n &ouml;nce<br />người ta n&oacute;i than đ&aacute; ko tốtc&oacute; phải ko c&ocirc;<br />rau xanh tươi sạch vlog3 aylar &ouml;nce<br />rau xanh tươi sạch vlog C&ocirc; cũng c&oacute; xem clip người ta c&ograve;n lấy sỉ than để l&agrave;m ph&acirc;n b&oacute;n , than đ&aacute; m&igrave;nh chỉ bổ xung th&ecirc;m một &iacute;t kg c&oacute; sao đ&acirc;u<br />Khoa Hien3 aylar &ouml;nce<br />Le Minh3 aylar &ouml;nce<br />Ei cũng đang học c&aacute;ch trồng rau như Chị. Hai mẹ con thật gần gũi v&agrave; vui.<br />Le Minh3 aylar &ouml;nce<br />Le Minh3 aylar &ouml;nce<br />Khoa Hien3 aylar &ouml;nce<br />M&igrave;nh rất th&iacute;ch xem lip trồng rau của c&ocirc; lắm, rất hữu &iacute;ch<br />Ten Ho3 aylar &ouml;nce<br />Chị ơi, cho t&ocirc;i xin sđt của chị để t&ocirc;i hỏi c&aacute;c trồng rau tại nh&agrave; với!<br />Thu Tr&uacute;c Trương Thị3 aylar &ouml;nce<br />Giờ m&igrave;nh mới biết mấy con đ&oacute; c&oacute; &iacute;ch nh&igrave;n thấy mấy con đ&oacute; m&igrave;nh to&agrave;n giết 😅😅<br />Huong Tran4 aylar &ouml;nce<br />Đ&aacute;y th&ugrave;ng xốp c&oacute; cần đục lổ tho&aacute;t nước ko ạ?<br />Thanh Tuấn4 aylar &ouml;nce<br />Thanh Tuấn Đ&aacute;y th&ugrave;ng xốp c&oacute; đục lỗ hay kg đục lỗ cũng được miễn m&igrave;nh giữ cho đất v&agrave; l&aacute; c&acirc;y l&uacute;c n&agrave;o cũng ẩm l&agrave; được<br />Khoa Hien4 aylar &ouml;nce<br />Trộn l&aacute; c&acirc;y kh&ocirc; với than đ&aacute; ko cho đất thịt được ko chị<br />Ha Le4 aylar &ouml;nce<br />Than tổ ong c&oacute; thể trộn đ&aacute;t sạch v&agrave; mụn dừa v&agrave; trấu để trồng rau đc k ạ? Than tổ &ocirc;ng c&oacute; cần xử l&iacute; g&igrave; k vậy c&ocirc;<br />TR&Uacute;C H&Agrave; B&Ugrave;I4 aylar &ouml;nce<br />C&ocirc; ơi ph&acirc;n chim bồ c&acirc;u con ủ như ph&acirc;n g&agrave; để b&oacute;n rau đc ko c&ocirc;?, v&igrave; con nghe n&oacute;i ph&acirc;n chim l&agrave; c&oacute; độc b&oacute;n rau sẽ chết rau. Con hoang mang qu&aacute;, mong c&ocirc; trả lời sớm gi&uacute;p con ạ !!! Cảm ơn c&ocirc;<br />Hồng Đ&agrave;o4 aylar &ouml;nce<br />Hồng Đ&agrave;o Ph&acirc;n bồ c&acirc;u ủ cũng giống như ph&acirc;n g&agrave; , m&igrave;nh ủ ph&acirc;n bồ c&acirc;u hoai rồi mới b&oacute;n kg c&oacute; sợ g&igrave; cả chỉ sợ ph&acirc;n c&ograve;n tươi chưa ủ b&oacute;n cho rau rau sẽ h&eacute;o<br />Khoa Hien4 aylar &ouml;nce<br />Con ốc nhỏ đ&oacute; n&oacute; ăn hết sạch rau m&aacute; nh&agrave; con đ&oacute; c&ocirc; c&ocirc; thử thấy tr&ecirc;n tren dat nhiều đi c&ocirc; n&oacute; hại c&acirc;y lắm<br />Nữ Nguyễn Thị5 aylar &ouml;nce<br />Tại rau m&aacute; n&oacute; nằm sắt đất n&oacute; ăn đ&uacute;ng rồi<br />Nữ Nguyễn Thị4 aylar &ouml;nce<br />Nữ Nguyễn Thị Vườn rau nh&agrave; C&ocirc; cũng c&oacute; ốc rất nhiều nhưng ốc cũng kg c&oacute; ph&aacute; rau , xem C&ocirc; cho ốc ăn rau /watch/5ANRWCpi_VU-<br />Khoa Hien4 aylar &ouml;nce<br />sao than đ&aacute; của c&ocirc; con thấy c&ocirc; lấy ch&acirc;n đạp mạnh n&oacute; mới n&aacute;t c&ograve;n than đ&aacute; con xin ở ngo&agrave;i qu&aacute;n phở họ nấu rồi con cầm l&ecirc;n mềm n&oacute; tự n&aacute;t ra hết như vậy con ủ c&oacute; tốt k? c&ocirc;<br />Nhung Luu5 aylar &ouml;nce<br />Dạ con c&aacute;m ơn c&ocirc; đ&atilde; chia sẻ nhiều kinh nghiệm tụi học hỏi ở c&ocirc; nhiều ạ ,nh&igrave;n vườn rau của c&ocirc; c&oacute; đủ loại rau nh&igrave;n th&iacute;ch qu&aacute; a<br />Nhung Luu5 aylar &ouml;nce<br />Nhung Luu Than đ&aacute; m&igrave;nh trộn &iacute;t để sau n&agrave;y than đ&aacute; lẫn lộn trộn chung với đất v&agrave; ph&acirc;n l&aacute; c&acirc;y kh&ocirc; đ&atilde; mục n&oacute; cũng th&agrave;nh đất lu&ocirc;n , c&ograve;n than đ&aacute; mềm trộn chung ủ cũng được , mỗi lần ủ m&igrave;nh trộn một &iacute;t th&ocirc;i<br />Khoa Hien5 aylar &ouml;nce<br />C&ocirc; ơi cho con hỏi than đ&aacute; m&igrave;nh đ&atilde; nấu rồi phải k? ạ<br />Nhung Luu5 aylar &ouml;nce<br />con c&aacute;m ơn c&ocirc; vườn rau nh&agrave; c&ocirc; con th&iacute;ch qu&aacute;<br />Nhung Luu5 aylar &ouml;nce<br />Khoa Hien5 aylar &ouml;nce<br />Ai ở n&ocirc;ng th&ocirc;n lấy cũ chuối quả chuối ủ rất tốt nh&eacute;. N&oacute; l&agrave; npk hữu cơ. C&oacute; cả trung vi lượng<br />T&acirc;m Linh5 aylar &ouml;nce<br />T&igrave;nh h&igrave;nh l&agrave; v&ocirc; c&ugrave;ng sợ mấy e cuốn chiếu đỏ,đang cầu cho c&ocirc; đừng đưa l&ecirc;n. M&ocirc; phật,c&ocirc; đưa n&oacute; l&ecirc;n thiệt -.-<br />Phuong Nguyen5 aylar &ouml;nce<br />Quisinh Vuong5 aylar &ouml;nce<br />C&ocirc; ơi, than đ&aacute; n&agrave;y m&igrave;nh c&oacute; ng&acirc;m nước v&agrave;i ng&agrave;y rồi mới d&ugrave;ng kh&ocirc;ng C&ocirc;<br />Tu Nguyen5 aylar &ouml;nce<br />e cảm ơn nhen<br />Tu Nguyen5 aylar &ouml;nce<br />Tu Nguyen Than đ&aacute; n&agrave;y m&igrave;nh đập ra rồi trộn lu&ocirc;n với đất kg cần phải ng&acirc;m nước<br />Khoa Hien5 aylar &ouml;nce<br />con thay l&aacute; bằng rơm được kh&ocirc;ng c&ocirc; ? con cảm ơn nhiều ạ.<br />Xuan Nguyen5 aylar &ouml;nce<br />Xuan Nguyen5 aylar &ouml;nce<br />Xuan Nguyen Rơm m&igrave;nh cắt nhỏ ra ủ l&agrave; ok rồi<br />Khoa Hien5 aylar &ouml;nce<br />Li&ecirc;n H&agrave;5 aylar &ouml;nce<br />Xin cam ơn gđ c&ocirc;. Da chia se l&iacute;p thật hay va y nghiach&uacute;c co va gđ luon vv manh khoe<br />Phuc L&acirc;m6 aylar &ouml;nce<br />Xin cam ơn gđ c&ocirc;. Da chia se l&iacute;p thật hay va y nghiach&uacute;c co va gđ luon vv manh khoe<br />Phuc L&acirc;m6 aylar &ouml;nce<br />M&igrave;nh kh&ocirc;ng hiểu tại sao phải trộn rồi ủ như vậy để l&agrave;m g&igrave;. M&igrave;nh c&oacute; thể chỉ ủ l&aacute; c&acirc;y kh&ocirc;ng th&ocirc;i c&oacute; được kh&ocirc;ng ? Khi l&aacute; c&acirc;y hoai mục th&igrave; m&igrave;nh đem trộn với ph&acirc;n ( đ&atilde; hoai ) v&agrave; đất th&igrave; kết quả sẽ ra sao ? Nhờ Khoa Hiền chỉ gi&ugrave;m cho chỗ n&agrave;y.<br />Cam phong Nguyen6 aylar &ouml;nce<br />Cam phong Nguyen M&igrave;nh c&oacute; clip c&aacute;ch ủ l&aacute; c&acirc;y khi th&agrave;nh đất m&ugrave;n m&igrave;nh trộn chung với đất với ph&acirc;n c&aacute;ch n&agrave;y cũng giống bạn n&oacute;i /watch/ ,c&ograve;n c&aacute;ch n&agrave;y nhanh hơn m&igrave;nh ủ l&aacute; c&acirc;y ẩm ướt hơi mềm cắt nhỏ l&aacute; ra trộn với đất + ph&acirc;n g&agrave; hay ph&acirc;n b&ograve; rồi trồng rau lu&ocirc;n trong thời gian tưới rau l&aacute; c&acirc;y sẽ mục th&agrave;nh đất m&ugrave;n lu&ocirc;n , ủ nhiều c&aacute;ch kh&aacute;c nhau nhưng đất + l&aacute; c&acirc;y + ph&acirc;n m&igrave;nh l&agrave;m giống nhau th&igrave; kết quả vẫn tốt như nhau<br />Khoa Hien6 aylar &ouml;nce<br />Nh&agrave; ch&aacute;u c&oacute; c&acirc;y sấu, m&ugrave;a n&agrave;y l&aacute; rụng nhiều, liệu c&oacute; ủ đc ko ạ? C&oacute; sợ l&aacute; sấu chua v&agrave; ch&aacute;t ko ạ?<br />trang pru6 aylar &ouml;nce<br />trang pru L&aacute; kh&ocirc; n&agrave;o cũng ủ được c&oacute; l&aacute; l&agrave; ok rồi<br />Khoa Hien6 aylar &ouml;nce<br />Nh&agrave; m&igrave;nh l&aacute; tre nhiều, c&oacute; ủ đất đc ko c&ocirc; ?<br />BẾN TRE LAI6 aylar &ouml;nce<br />BẾN TRE LAI L&aacute; tre m&igrave;nh ủ chung với đất cũng được l&aacute; cắt nhỏ ra đất tưới nước cho ẩm , l&aacute; tre n&agrave;y m&igrave;nh phủ l&ecirc;n tr&ecirc;n lớp mặt giữ ẩm cho đất cũng như rơm<br />Khoa Hien6 aylar &ouml;nce<br />C&aacute;m ơn !mẹ hiền,con ngoan thật ngưỡng mộvideo rất hữu &iacute;ch ngắn gọn,thiết thực<br />Tấn Ho&agrave;ng6 aylar &ouml;nce<br />Ốc s&ecirc;n ăn đọt non, 1 đ&ecirc;m s&aacute;ng ra ko c&ograve;n l&aacute; non<br />mai nguyen thi huynh6 aylar &ouml;nce<br />Em co day dau day muop than da ma khg co dat thit u duoc khg chi ma bao nhieu ngay sai duoc em cam on nhieu<br />Tuyến Minh6 aylar &ouml;nce<br />Lam z bon phan cho cay an tr&aacute;i Thay phan hữu cơ vi sinh dc ko ay<br />Thiện Nguyễn7 aylar &ouml;nce<br />Thiện Nguyễn M&igrave;nh ủ đất như vầy l&agrave; để trồng rau th&ocirc;i ạ<br />Khoa Hien7 aylar &ouml;nce<br />E ko c&oacute; l&aacute; em ủ rau đc kh&ocirc;ng anh khoa hiền<br />nguyen anh7 aylar &ouml;nce<br />nguyen anh L&aacute; rau m&igrave;nh ủ l&agrave;m ph&acirc;n th&ocirc;i c&ograve;n ủ chung với đất l&aacute; rau ra nước l&agrave;m đất nh&atilde;o nhoẹt<br />Khoa Hien7 aylar &ouml;nce<br />Hi C&ocirc;, con coi mấy c&aacute;i clip ủ ph&acirc;n g&agrave;, l&aacute; c&acirc;y kh&ocirc;, v&agrave; cỏ th&igrave; con mới biết sử dụng n&oacute;, chứ l&uacute;c trước l&agrave; con bỏ hết. [https://diachishophoa.com/bo-hoa-hong-10-bong-bo-hoa-hoan-hao-bv698.htm b&oacute; hoa hồng 10 b&ocirc;ng] ơn C&ocirc; v&agrave; Khoa đ&atilde; l&agrave;m những c&aacute;i clip như vậy để con thấy học hỏi th&ecirc;m.<br />Toan Nguyen7 aylar &ouml;nce<br />hue nguyen7 aylar &ouml;nce<br />hue nguyen7 aylar &ouml;nce<br />hue nguyen L&aacute; c&acirc;y n&agrave;o cũng ủ được những loại l&aacute; mỏng m&igrave;nh ủ n&oacute; mau hơn c&ograve;n c&oacute; loại l&aacute; c&acirc;y d&agrave;y th&igrave; ủ thời gian n&oacute; l&acirc;u mềm hơn nhưng l&aacute; l&uacute;c n&agrave;o cũng phải ẩm nếu kg ẩm th&igrave; l&aacute; sẽ c&ograve;n y nguy&ecirc;n<br />Khoa Hien7 aylar &ouml;nce<br />Mẹ con khoa ơi, c&agrave;nh mướp cắt ngắn rồi c&oacute; phải phơi kh&ocirc; rồi mới &uacute;t kh&ocirc;ng. Sỉ than c&oacute; t&aacute;c dụng g&igrave; cho đất.<br />Hồng Nguyễn7 aylar &ouml;nce<br />Hồng Nguyễn Dạ mấy d&acirc;y mướp vừa h&eacute;o v&agrave;ng cắt nhỏ ủ ẩm ướt n&oacute; mau r&atilde; hơn trộn chung với đất , v&igrave; nh&agrave; con &iacute;t đất n&ecirc;n mỗi lần ủ như vậy cho th&ecirc;m một cục sỉ than ủ chung để tăng th&ecirc;m đất<br />Khoa Hien7 aylar &ouml;nce<br />M&igrave;nh tưởng con gi&aacute;n đất ăn tr&ugrave;n. Đợt nu&ocirc;i tr&ugrave;n quế, mở ra thấy n&oacute; m&igrave;nh bắt giết hết hix hix<br />NGOC LUU VO THI8 aylar &ouml;nce<br />Hay lắm ạ<br />T&ugrave;ng domino Phạm9 aylar &ouml;nce<br />C đi lấy đất thấy c&aacute;i con s&ugrave;ng th&acirc;n trắng mập, n&oacute; d&ugrave;i trong đất &aacute;. C lấy đem về bỏ v&ocirc; đất trồng rau nghỉ chắc n&oacute; cũng c&oacute; lợi..<br />阮氏霜9 aylar &ouml;nce<br />阮氏霜 Dạ Chị ơi mấy con s&ugrave;ng trắng mập đ&oacute; ở trong đất n&oacute; sẽ cắn ph&aacute; những gốc c&acirc;y rau , gốc bầu b&iacute; , mướp , Chị cho n&oacute; v&agrave;o th&ugrave;ng nước l&acirc;u ng&agrave;y m&uacute;c nước đ&oacute; tưới rau lu&ocirc;n<br />Khoa Hien9 aylar &ouml;nce<br />c&ocirc; ơi, cho ch&aacute;u hỏi, c&ocirc; ủ đất với l&aacute; c&acirc;y, ph&acirc;n g&agrave;, than đ&aacute; trong mấy th&aacute;ng? sau mấy th&aacute;ng th&igrave; d&ugrave;ng được để trồng rau? ch&aacute;u cảm ơn c&ocirc;.<br />halinh nguyen9 aylar &ouml;nce<br />halinh nguyen C&ograve;n t&ugrave;y theo l&aacute; mỏng hay d&agrave;y những l&aacute; bầu b&iacute; , mướp , l&aacute; khế , cắt nhỏ ra ủ ẩm rất mau , hơn một th&aacute;ng l&agrave; m&igrave;nh trồng được d&ugrave; l&aacute; chưa mục ra<br />Khoa Hien9 aylar &ouml;nce<br />Đata n&agrave;y m&igrave;nh ko ủ trồng lun dc ko ạ<br />nguyen anh10 aylar &ouml;nce<br />Cảm ơn chị rất nhiều...<br />Trần Quốc Đạt10 aylar &ouml;nce<br />Chị ơi, đất c&oacute; nhiều giun n&oacute; c&oacute; ăn mất rễ c&acirc;y của m&igrave;nh kh&ocirc;ng?<br />Thi Hong Ving Nguyen10 aylar &ouml;nce<br />Thi Hong Ving Nguyen Mấy con giun n&oacute; l&agrave;m cho đất m&igrave;nh tơi xốp , giun kg c&oacute; ăn rễ c&acirc;y của m&igrave;nh<br />Khoa Hien10 aylar &ouml;nce<br />Kh&ocirc;ng c&oacute; đất b&ugrave;n vậy thay đất sạch mua ngo&agrave;i tiệm c&acirc;y cảnh dc kh&ocirc;ng c&ocirc;<br />Ha Nguyen10 aylar &ouml;nce<br />@Khoa Hien anh cho em hỏi mua đất dinh dưỡng ngo&agrave;i tiệm c&acirc;y cảnh về l&agrave; m&igrave;nh về trồng c&acirc;y lu&ocirc;n khỏi phải kiếm l&aacute; c&acirc;y ph&acirc;n ủ 1 th&aacute;ng rồi mới trồng phải kh&ocirc;ng anh?<br />Trinh Nguyen7 g&uuml;n &ouml;nce<br />Ha Nguyen Mua đất sạch ngo&agrave;i tiệm l&agrave; qu&aacute; ok rồi nhưng tốn tiền nhiều qu&aacute;<br />Khoa Hien10 aylar &ouml;nce<br />c&ocirc; n&oacute;i sai rồi ạ, cuốn chiếu, s&ecirc;n con v&agrave; gi&aacute;n khả năng c&agrave;y đất k&eacute;m, cũng ăn l&aacute; mục. Nhưng khi c&oacute; rễ non hoặc l&aacute; non cũng leo l&ecirc;n ăn, nhất l&agrave; khi số lượng tăng l&ecirc;n t&agrave;n ph&aacute; c&agrave;ng mạnh. Tốt đất m&agrave; &iacute;t g&acirc;y hại chỉ c&oacute; giun v&agrave; hệ vi sinh vật th&ocirc;i ạ, tuy vậy vẫn c&oacute; 1 số vi sinh vật g&acirc;y hại thối nhũn nấm mốc.<br />Nam Nguyen10 aylar &ouml;nce<br />ủ như thế n&agrave;y th&igrave; thời gian gian bao l&acirc;u th&igrave; d&ugrave;ng được c&ocirc;,m&agrave; ủ như n&agrave;y or ủ m&igrave;nh ph&acirc;n g&agrave; k ch&aacute;u trộn với đất trồng hoa hồng( c&acirc;y nhỏ) trong chậu dc k c&ocirc;, ch&aacute;u cảm ơn.<br />Hương Vị Hoa Hồng10 aylar &ouml;nce<br />Th&agrave;nh Duy Nếu ủ l&aacute; kh&ocirc; như l&aacute; khế , me , l&aacute; sung c&aacute;c loại l&aacute; mềm mỏng ủ hơn một th&aacute;ng l&agrave; m&igrave;nh trồng rau được rồi c&oacute; những l&aacute; lớn d&agrave;y m&igrave;nh phải cắt nhỏ ra ủ l&aacute; l&uacute;c n&agrave;o cũng ẩm thời gian ủ sẽ l&acirc;u hơn l&aacute; mỏng ,đất ủ n&agrave;y để trồng rau C&ocirc; chưa c&oacute; trồng hoa hồng n&ecirc;n kg biết n&oacute; c&oacute; hợp trồng hoa hay kg<br />Khoa Hien10 aylar &ouml;nce<br />B&iacute; Mật11 aylar &ouml;nce<br />qu&aacute; hay rồi! nghe lại 3-4 lần rồi. Nghe c&ocirc; n&oacute;i xả stress gh&ecirc;.<br />Van Le11 aylar &ouml;nce<br />diện trần11 aylar &ouml;nce<br />&Yacute; m&igrave;nh hỏi l&agrave; theo kinh nghiệm của bạn th&igrave; trong clip n&agrave;y khi trộn c&aacute;c thứ lại xong rưới nước cho ẩm rồi cho v&agrave;o th&ugrave;ng xốp ủ 1 th&aacute;ng , th&igrave; trong thời gian đ&oacute; m&igrave;nh c&oacute; mở ra thăm chừng hay tưới nước th&ecirc;m ko ? Bạn cho m&igrave;nh biết nh&eacute; v&igrave; m&igrave;nh rất m&ecirc; c&aacute;i đất ủ tơi xốp trong th&ugrave;ng nhỏ bạn đổ ra đ&oacute; C&aacute;m ơn bạn nhiều !<br />Huong Nguyen Ngoc11 aylar &ouml;nce<br />Huong Nguyen Ngoc trong thời gian ủ đất đ&oacute; m&igrave;nh mở ra thăm chừng nếu đất kh&ocirc; phải tưới th&ecirc;m nước cho ướt th&igrave; l&aacute; mới mau mục<br />Khoa Hien11 aylar &ouml;nce<br />M&igrave;nh thấy khi đổ v&agrave;o th&ugrave;ng bắt đầu ủ đất kh&ocirc; ẩm , vậy bạn cho m&igrave;nh hỏi cứ đậy k&iacute;n để vậy 1 th&aacute;ng ko cần bổ sung nước lần n&agrave;o nữa m&agrave; n&oacute; cũng sẽ được th&agrave;nh phẩm tơi xốp ẩm ướt như đất trong th&ugrave;ng ủ nhỏ hả bạn ? C&aacute;m ơn bạn nhiều !<br />Huong Nguyen Ngoc11 aylar &ouml;nce<br />Huong Nguyen Ngoc Bạn ủ l&aacute; c&acirc;y kh&ocirc; như l&aacute; khế , l&aacute; tre , cỏ kh&ocirc; cắt nhỏ ra n&oacute; mới mau hoai mục c&oacute; nhiều loại l&aacute; d&agrave;y qu&aacute; ủ n&oacute; rất l&acirc;u , trong qu&aacute; tr&igrave;nh ủ đất l&uacute;c n&agrave;o đất cũng phải ẩm ướt bạn đừng để đất kh&ocirc; ,đất trong th&ugrave;ng xốp đ&oacute; chỉ l&agrave; một th&ugrave;ng nhỏ th&ocirc;i to&agrave;n bộ đất trồng rau nh&agrave; m&igrave;nh đều ủ rất tơi xốp<br />Khoa Hien11 aylar &ouml;nce<br />c&ocirc; cho con hỏi.khi m&igrave;nh ủ đem đất di trồng.co tr&ugrave;ng trong đất ủ.minh c&oacute; bắt tr&ugrave;ng ra ko hay để tr&ugrave;ng trong đất minh trồng luon zay c&ocirc;<br />Phuong Anh11 aylar &ouml;nce<br />@Khoa Hien dạ.con cảm ơn.con chuc c&ocirc; v&agrave; con c&ocirc; that nhiều sức khỏe nha<br />Phuong Anh11 aylar &ouml;nce<br />Phuong Anh M&igrave;nh cứ để tr&ugrave;ng trong đất rồi trồng rau lu&ocirc;n tr&ugrave;ng sẽ tự sinh sản<br />Khoa Hien11 aylar &ouml;nce<br />Khi m&igrave;nh ủ xong một thời gian ,đất đ&atilde; sử dụng được th&igrave; m&igrave;nh c&oacute; thể d&ugrave;ng đất trồng rau trực tiếp hay l&agrave; trộn th&ecirc;m g&igrave; nữa kh&ocirc;ng v c&ocirc;<br />Sương Nguyễn11 aylar &ouml;nce<br />Sương Nguyễn11 aylar &ouml;nce<br />Sương Nguyễn Khi m&igrave;nh ủ xong một thời gian đất n&agrave;y m&igrave;nh trộn 4 phần đất + 1 phần ph&acirc;n l&agrave; trồng rau<br />Khoa Hien11 aylar &ouml;nce<br /><br /><br />C&ocirc; ơi cho con hỏi l&aacute; tr&agrave;m với l&aacute; bạch đ&agrave;n c&oacute; ủ đc k c&ocirc;<br />Nhung Hồng11 aylar &ouml;nce<br />than đ&aacute; của c&ocirc; sao thấy cứng ,con xin than đ&aacute; ở qu&aacute;n phở họ nấu rồi con xin về m&agrave; sao con cầm 1 c&aacute;i l&agrave; n&oacute; mềm rả ra hết con thấy c&ocirc; lấy ch&acirc;n đạp mạnh n&oacute; mới n&aacute;t ra,than đ&aacute; của con như vậy ủ c&oacute; tốt k? c&ocirc;<br />Nhung Luu5 aylar &ouml;nce<br />@Khoa Hien sao con nghe họ n&oacute;i l&aacute; c&oacute; tinh dầu l&agrave; k n&ecirc;n ủ ạ<br />Nhung Hồng11 aylar &ouml;nce<br />Nhung Hồng L&aacute; tr&agrave;m với l&aacute; bạch đ&agrave;n kh&ocirc; đều ủ được<br />Khoa Hien11 aylar &ouml;nce<br />Nh&agrave; mih bu&ocirc;n g&agrave; thả vườn d&iacute;nh c&aacute;t trộn được ko ạ<br />Ming Woong11 aylar &ouml;nce<br />murad TV Được đ&oacute; bạn d&iacute;nh c&aacute;t cũng đ&acirc;u c&oacute; sao d&ugrave; sao m&igrave;nh cũng trộn với đất m&agrave;<br />Khoa Hien11 aylar &ouml;nce<br />tủn mốm11 aylar &ouml;nce<br />tủn mốm Nếu em c&oacute; đất nhiều th&igrave; kg cần than<br />Khoa Hien11 aylar &ouml;nce<br />V&igrave; con c&oacute; bỏ th&ecirc;m &iacute;t đất trong đ&oacute; c&oacute; v&agrave;i con tr&ugrave;ng khi con trộn c&aacute;c thư như con đ&atilde; n&oacute;i b&ecirc;n dưới.... Vậy n&oacute; c&oacute; chết ko c&ocirc;? Cam ơn c&ocirc; nhiều<br />Duy Huỳnh NgọcYıl &ouml;nce<br />Duy Huỳnh Ngọc Nếu con ủ đất + l&aacute; c&acirc;y kh&ocirc; + ph&acirc;n g&agrave; ủ hoai , đất hơi ẩm th&igrave; tr&ugrave;ng kg bao giờ chết m&agrave; tr&ugrave;ng gặp ph&acirc;n g&agrave; ủ hoai một thời gian n&oacute; sẽ sinh sản th&ecirc;m<br />Khoa HienYıl &ouml;nce<br />Ni l&ocirc;ng b&iacute; hơi tr&ugrave;ng co chết ko c&ocirc;? C&ocirc;cho con biết nh&eacute; c&ocirc;, ,!<br />Duy Huỳnh NgọcYıl &ouml;nce<br />C&ocirc; ơi con trộn bả c&agrave; ph&ecirc; với l&aacute; kh&ocirc;+ph&acirc;n g&agrave; đ&atilde; ước 10 ngayf rồi+ th&ecirc;m trấu nũa nhưng chưa c&oacute; đất đất ngoai vườn con nhi&ecirc;u lắm sau nầy ủ xong m&igrave;nh tr&ocirc;n v&ocirc; trồng được ko c&ocirc;?.. Bởi l&yacute;do con ko trộn v&ocirc; v&igrave; bả c&agrave; ph&ecirc; con rất nhiều.. M&igrave;nh bỏ v&agrave;obao h&igrave;nh dạng bao ph&acirc;n ny l&ocirc;ng rất k&iacute;n chứko như ny l&ocirc;ng đen của c&ocirc;. vậy xin hỏi được ko c&ocirc; L&agrave;m ơn n&oacute;i chi ti&ecirc;t cụ th&ecirc; cho con biết gấp nh&eacute; con rất,rất cam ơn c&ocirc; nhi&ecirc;u<br />Duy Huỳnh NgọcYıl &ouml;nce<br />Duy Huỳnh NgọcYıl &ouml;nce<br />Duy Huỳnh Ngọc bả c&agrave; ph&ecirc; với l&aacute; kh&ocirc;+ph&acirc;n g&agrave; rồi+ th&ecirc;m trấu sau nầy ủ xong m&igrave;nh tr&ocirc;n đất v&ocirc; trồng l&agrave; ok rồi , dạng bao ph&acirc;n ny l&ocirc;ng rất k&iacute;n ủ l&agrave; qu&aacute; ngon rồi c&ograve;n C&ocirc; th&igrave; kg c&oacute; bao ph&acirc;n ny l&ocirc;ng ,<br />Khoa HienYıl &ouml;nce<br />Tro củi l&ograve; đ&oacute; c&oacute; tốt ko c&ocirc; ?v&agrave; co lam đat s tơi xốt ko hả c&ocirc;?..<br />Duy Huỳnh NgọcYıl &ouml;nce<br />M&igrave;nh trộn tro củi v&agrave;o đất cũng c&oacute; tốt hơn<br />Phuong Do10 aylar &ouml;nce<br />M&igrave;nh trộn tro củi v&agrave;o đất cũng c&oacute; tốt hơn<br />Phuong Do10 aylar &ouml;nce<br />Duy Huỳnh Ngọc Đất muốn tơi xốp m&igrave;nh phải ủ đất với cỏ kh&ocirc; +l&aacute; c&acirc;y kh&ocirc; hay những d&acirc;y bầu ,b&iacute; , mướp , dưa leo , m&agrave; m&igrave;nh đ&atilde; thu hoạch xong cắt nhỏ ra rồi ủ những thứ n&agrave;y một thời gian n&oacute; sẽ th&agrave;nh đất m&ugrave;n rất tơi xốp<br />Khoa HienYıl &ouml;nce<br />C&ocirc; ơi m&igrave;nh d&ugrave;ng củi đốt l&ograve; th&agrave;nh tro rồi c&oacute; thể trồng lu&ocirc;n hay l&agrave; ủ th&ecirc;m với c&aacute;c gi&aacute; thểnhuw ca ph&ecirc;+ m&ugrave;n cưa trấu Cho con biết với c&ocirc; nh&eacute;<br />Duy Huỳnh NgọcYıl &ouml;nce<br />Duy Huỳnh Ngọc Tro củi đốt l&ograve; b&oacute;n cho c&acirc;y cũng tốt lắm nhưng kg thể b&oacute;n cho rau liền v&igrave; tro củi c&ograve;n mới b&oacute;n cho rau v&agrave; c&acirc;y sẽ bị nhủn gốc , m&igrave;nh n&ecirc;n ủ chung th&ecirc;m m&ugrave;n cưa , trấu , một thời gian mới sử dụng được<br />Khoa HienYıl &ouml;nce<br />C&ocirc; bỏ. Tr&ugrave;ng v&agrave;o trong bịt đen ni l&ocirc;ng ủ với đất ,r&aacute;t..tr&ugrave;ng c&oacute; chết ko c&ocirc; cho hiểu với c&ocirc; nh&eacute; cam ơn c&ocirc; rất nhiều<br />Duy Huỳnh NgọcYıl &ouml;nce<br />Thấy c&ocirc; ko đậy nawp th&ugrave;ng xốp đậy c&aacute;i bao củn được hả c&ocirc; cho con biết với Cam ơn cco nhiều<br />Duy Huỳnh NgọcYıl &ouml;nce<br />Duy Huỳnh Ngọc Đậy bằng c&aacute;i g&igrave; cũng được miễn sao m&igrave;nh giữ ẩm cho đất l&agrave; được rồi<br />Khoa HienYıl &ouml;nce<br />Duy Huỳnh NgọcYıl &ouml;nce<br />Sonraki<br />Khoa Hien<br />g&ouml;r&uuml;n&uuml;mler 21<br />Khoa Hien<br />g&ouml;r&uuml;n&uuml;mler 137<br />g&ouml;r&uuml;n&uuml;mler 292<br />g&ouml;r&uuml;n&uuml;mler 1<br />g&ouml;r&uuml;n&uuml;mler 101<br />g&ouml;r&uuml;n&uuml;mler 164<br />g&ouml;r&uuml;n&uuml;mler 9<br />Trần Đăng<br />g&ouml;r&uuml;n&uuml;mler 11<br />g&ouml;r&uuml;n&uuml;mler 66<br />g&ouml;r&uuml;n&uuml;mler 10<br />
+
It is available on cloud &amp; also as a hardware with One Time payment for lifetime use Form of Video on demand Is Offered in Livebox: It is for the audiences to select and observe the video That's required by these Facility to Use Each streaming Server for number of requirements -- Telecast of church services. On-Line Sunday Classes, Any programs of the congregation from the church. Create your own Multiple Streaming Server: - Supplying live streaming provider to multiple Churches all around the globe.<br />All TV Channel Software Given to make Multiple TV Channel of all Churches: Multiple licenses of Playout, Mixing and Streaming applications &amp; Server is provided on higher plans of Ruby Plus to start &amp; broadcast Multiple 24x7 TV Stations of numerous churches in various places to broadcast as WebTV, Mobile TV, social networking TV, that can be looked at all devices also directly on TV through internet settop box.<br />Along with the aforementioned you will find enormous possibilities to use it to get a Variety of prerequisites for your church Multiple Two way Live Text Chat Provided for almost any 24x7 Interactive help or Prayer Ask for Live video prayer or help for any purpose from anywhere in the whole world -<br />It supports all types Video Streaming required for whole Church Activities.<br /><br />Multiple Mobile Live Streaming Apps is Provided: For almost any live streaming activity of their church outside the church premises anywhere to live stream &amp; broadcasting using any Android Mobile Phone Fully secured. Through internet protocol address or username and password to broadcast only specific viewers. Server Transcoding is Provided: Server Transcoding is provided to get a enormous number of audiences at various internet levels -who like to observe the program from extremely substantial quality in quite significant internet connection and also to viewers to view in extremely low internet connection. OTT -Television Apps Supplied: to pick &amp; view 24x7 stations which is provided. Center to broadcast Live Multiple Socialmedia Platforms Simultaneously: Each Live Streaming Server can broadcast and disperse on multiple Social Media Marketing Platforms of both YouTube, Facebook, Twitter, Instagram etc.. It can also broadcast accounts of each socialmedia.<br />With its Multiple Software &amp; Apps. Education &amp; Training: Each of required software for training is available in the technology with unlimited Licenses. To Present Internal Training, webinar, Virtual Class room instruction, together with Live Video, Live Demo and Live Two-way Chat etc..<br /><br /><br /><br />

Revision as of 15:52, 7 November 2019

It is available on cloud & also as a hardware with One Time payment for lifetime use Form of Video on demand Is Offered in Livebox: It is for the audiences to select and observe the video That's required by these Facility to Use Each streaming Server for number of requirements -- Telecast of church services. On-Line Sunday Classes, Any programs of the congregation from the church. Create your own Multiple Streaming Server: - Supplying live streaming provider to multiple Churches all around the globe.
All TV Channel Software Given to make Multiple TV Channel of all Churches: Multiple licenses of Playout, Mixing and Streaming applications & Server is provided on higher plans of Ruby Plus to start & broadcast Multiple 24x7 TV Stations of numerous churches in various places to broadcast as WebTV, Mobile TV, social networking TV, that can be looked at all devices also directly on TV through internet settop box.
Along with the aforementioned you will find enormous possibilities to use it to get a Variety of prerequisites for your church Multiple Two way Live Text Chat Provided for almost any 24x7 Interactive help or Prayer Ask for Live video prayer or help for any purpose from anywhere in the whole world -
It supports all types Video Streaming required for whole Church Activities.

Multiple Mobile Live Streaming Apps is Provided: For almost any live streaming activity of their church outside the church premises anywhere to live stream & broadcasting using any Android Mobile Phone Fully secured. Through internet protocol address or username and password to broadcast only specific viewers. Server Transcoding is Provided: Server Transcoding is provided to get a enormous number of audiences at various internet levels -who like to observe the program from extremely substantial quality in quite significant internet connection and also to viewers to view in extremely low internet connection. OTT -Television Apps Supplied: to pick & view 24x7 stations which is provided. Center to broadcast Live Multiple Socialmedia Platforms Simultaneously: Each Live Streaming Server can broadcast and disperse on multiple Social Media Marketing Platforms of both YouTube, Facebook, Twitter, Instagram etc.. It can also broadcast accounts of each socialmedia.
With its Multiple Software & Apps. Education & Training: Each of required software for training is available in the technology with unlimited Licenses. To Present Internal Training, webinar, Virtual Class room instruction, together with Live Video, Live Demo and Live Two-way Chat etc..